BHP
CZYTAJ WIĘCEJ
yty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
DOKUMENTY
CZYTAJ WIĘCEJ
V w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
home mail

Świadczenia statutowe i socjalne dla członków

NSZZ „Solidarność” KWK „Bielszowice”

/zgodnie z uchwałą KZ z dnia 21.03.2013r. od dn.Ol.04.2013 r

 

 

Świadczenia statutowe

 

- z tyt. urodzenia dziecka

 

220

- z tyt. zgonu członka rodziny /współmałżonek, rodzice, teście, dzieci na utrzym./

 

120 zł

-z tyt. zgonu członka związku

 

200 zł

- ekwiwalent z tyt. przejścia na emeryturę/rentę

Świadczenia socjalne

180 zł

-dofinansowanie do „ Zielonych szkół ” /III kl. /

 

200

 

Członek związku przebywający na zwolnieniu chorobowym nabywa prawo do tzw.zapomogi chorobowej.

 

 

MKZ NSZZ „ Solidarność ” może na wniosek członka związku przyznać zapomogę losową. Podstawą jej przyznania może jest wyłącznie zdarzenie losowe np. pożar, powódź, długotrwała choroba. W celu otrzymania zapomogi poszkodowany członek związku winien przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające zaistnienie szkody lub imienne rachunki za leczenie w przypadku długotrwałej choroby.

Członkowie Koła emerytów i rencistów NSZZ „ Solidarność ” otrzymują 50% kwoty danego świadczenia statutowego lub socjalnego